About

บริษัท ต้นตระกูล ซี จำกัด

ปี 2556

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอาคาร ถนน และสาธารณูปโภคต่างๆให้กับภาครัฐ และเอกชนทั่วไป

 

ปี 2560 

บริษัทฯ ได้พัฒนาและเติบโตขึ้นอีกระดับ โดยเริ่มเข้าสู่โครงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  โดยโครงการแรก คือ โครงการ LIFE I ซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนถนนนิคมสร้างตนเอง สาย 11 ระหว่างซอย 7-8 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  โดยคอนเซปต์ที่สำคัญสำหรับโครงการนี้ ที่บริษัทฯ ตั้งใจไว้ คือ บ้านที่ตอบโจทย์ทุกองศาของชีวิต